صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ گزارش عملکرد مدير صندوق براي دوره نه ماهه منتهي به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ گزارش عملکرد مدير صندوق براي دوره شش ماهه منتهي به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ حسابرسی شده (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ گزارش عملكرد مديران صندوق دوره مالي ۳ ماهه منتهي به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ با تایید متولی دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ به همراه گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت دوره مالي منتهي به ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ گزارش عملکرد مدیران صندوق اندوخته ملت منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ به همراه گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ گزارش عملكرد مديران دوره مالي منتهي به ۳۰ بهمن دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ آذر ماه براي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ گزارش عملكرد مديران دوره مالي منتهي به ۳۰ آبان دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ به همراه گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت دوره مالي منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶۰۲۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت دوره مالي منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵۱۱۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به۳۱ مرداد۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به۳۱ ارديبهشت۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ صورتهای مالی میانی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴ به انضمام گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به ۳۱مرداد ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده) اصلاحی دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت دوره مالي ۹ ماهه منتهي به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ صورتهای مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ صورتهای مالی حسابرسی شده ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ به همراه گزارش های حسابرس دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ حسابرسی نشده (اصلاحی) دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ صورت های مالی عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳ (اصلاحی) دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ صورت های مالی عملکرد دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به ۳۱مرداد۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳ حسابرسی نشده (اصلاحی) دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ گزارش صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به ۳۱مرداد ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ (اصلاحی) دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ گزارش عملکرد صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام گزارش مالی میان دوره ای برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ صورت هاي مالي شش ماهه حسابرسي نشده منتهي به۲۲بهمن۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ صورت های مالی عملکرد دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت دوره مالي منتهي به ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ صورت های مالی عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت دوره مالي ۹ ماهه منتهي به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی میان دوره ای برای سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ عملکرد دوره مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به۳۰ بهمن ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ گزارش عملكرد مديران دوره مالي منتهي به ۳۰ بهمن۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰آبان ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ ۱۳۹۱/۰۳/۳۰ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ دانلود