صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ %۰.۰۴۲
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ %۰.۱۴۹ (۴.۸۸۶)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ %۱.۹۷ %۶.۸۸۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ %۹.۵۴۵ %۸۵.۵۵۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ %۱۴.۲۹۷ %۱۹۴.۵۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ %۲۳.۵۰۳ %۳۱۸.۱۰۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ %۱۶۳.۵۹۶ %۳۶۵۲.۳۰۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۲۶۸۸ %۹۶۵۶۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۹.۱۶)% (۹۸.۶۲)%