صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ %۰.۰۳۶
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ %۰.۳۴۸ %۷.۵۹۲
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ %۱.۶۰۱ %۱۳.۹۷۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ %۴.۸۳ (۱۰.۴۱۸)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ %۱۱.۵۰۲ %۳۱.۷۸۵
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ %۲۷.۵۸۹ %۳۵۶.۰۷۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ %۱۷۷.۰۸۲ %۵۷۸۰.۹۰۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۲۰۰ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۲۴)% (۹۹.۸۶)%