صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۰.۰۳۶ %۰.۳۷۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۰.۳۷ (۰.۲۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۰.۹۰۶ (۵.۶۲۵)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۴.۵۳۳ %۱۸.۲۲۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۹.۰۲۲ %۴۴.۰۳۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۱۸.۲۸۲ %۶۸.۲۳۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۱۴۸.۳۶۲ %۱۱۱۵.۱۶۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲۶۸۸ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۱۶)% (۹۳.۴۷)%