صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰.۰۵ (۳.۴۱) ۲۰.۱۸ (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰ (۱.۹۴) ۰.۷۲ (۹۹.۹۲)
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۰۲ ۱.۲۸ ۸.۸۱ ۱۰,۳۷۷.۷۴
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۰۱ ۲.۸۸ ۲.۱۴ ۳,۱۵۰,۳۲۸.۷
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۶ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۵۵ (۰.۴۵) ۶۵۰.۴۲ (۸۰.۸۵)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰.۲۲ (۲.۰۱) ۱۲۵.۸۳ (۹۹.۹۴)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۲۱.۳۵ ۱۲۲.۲۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۰.۰۵ (۲.۱۷) ۲۱.۷۶ (۹۹.۹۷)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۶ ۰.۳۶ ۲۳.۶ ۲۷۷.۳۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۱ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶ (۰.۰۲)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۱۹.۶۶ ۲.۱۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۰۲ ۰.۴۳ ۷.۲۳ ۳۷۶.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۰۷ ۲.۰۳ ۲۸.۸۹ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰.۰۶ (۰.۵۵) ۲۳.۹ (۸۶.۸۴)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۰۶ ۱.۷۹ ۲۳.۹۶ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۱ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۸ ۰