صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۲۲۳,۳۰۵ ۴.۸۱ % ۳,۵۹۷,۳۵۱ ۷۷.۵۳ % ۱۰۰,۱۷۹ ۲.۱۶ % ۶۸۱,۱۴۹ ۱۴.۶۸ % ۳۸,۰۵۱ ۱.۴۷ % ۲۲۳,۳۰۵ ۴.۸۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۲۲۴,۰۱۴ ۴.۸۲ % ۳,۵۹۵,۷۹۲ ۷۷.۴۳ % ۱۰۶,۱۶۱ ۲.۲۹ % ۶۸۰,۶۵۶ ۱۴.۶۶ % ۳۷,۴۰۴ ۱.۴۶ % ۲۲۴,۰۱۴ ۴.۸۲ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۲۲۴,۶۱۰ ۴.۸۳ % ۳,۵۹۶,۰۲۱ ۷۷.۳۵ % ۱۱۰,۹۴۸ ۲.۳۹ % ۶۸۰,۶۰۳ ۱۴.۶۴ % ۳۶,۷۷۳ ۱.۴۵ % ۲۲۴,۶۱۰ ۴.۸۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲۲۴,۱۲۴ ۴.۸۲ % ۳,۵۹۶,۱۰۰ ۷۷.۳۳ % ۱۱۳,۳۲۶ ۲.۴۴ % ۶۸۰,۰۵۳ ۱۴.۶۲ % ۳۶,۸۸۲ ۱.۴۵ % ۲۲۴,۱۲۴ ۴.۸۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۲۲۳,۲۸۷ ۴.۸ % ۳,۵۹۷,۸۲۳ ۷۷.۳ % ۱۱۵,۹۵۵ ۲.۴۹ % ۶۸۱,۴۴۸ ۱۴.۶۴ % ۳۵,۷۲۴ ۱.۴۳ % ۲۲۳,۲۸۷ ۴.۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۲۲۳,۲۸۷ ۴.۸ % ۳,۵۹۶,۳۷۳ ۷۷.۳ % ۱۱۵,۹۲۳ ۲.۴۹ % ۶۸۱,۴۴۸ ۱۴.۶۵ % ۳۵,۳۴۴ ۱.۴۲ % ۲۲۳,۲۸۷ ۴.۸ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۲۲۳,۲۸۷ ۴.۸ % ۳,۵۹۴,۹۲۴ ۷۷.۲۲ % ۱۱۵,۸۹۱ ۲.۴۹ % ۶۸۶,۳۹۴ ۱۴.۷۴ % ۳۴,۹۶۴ ۱.۴۱ % ۲۲۳,۲۸۷ ۴.۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۲۲۲,۹۷۴ ۴.۸۱ % ۳,۵۷۰,۰۶۳ ۷۶.۹۵ % ۳۳,۳۹۲ ۰.۷۲ % ۶۸۲,۱۱۶ ۱۴.۷ % ۱۳۱,۰۳۷ ۳.۴۸ % ۲۲۲,۹۷۴ ۴.۸۱ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۲۲۳,۳۰۳ ۴.۸۲ % ۳,۶۵۶,۲۳۶ ۷۸.۸۸ % ۳۷,۷۹۴ ۰.۸۲ % ۶۸۳,۵۱۳ ۱۴.۷۵ % ۳۴,۲۱۸ ۱.۴ % ۲۲۳,۳۰۳ ۴.۸۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۲۲۲,۷۹۴ ۴.۷۹ % ۳,۶۵۴,۶۵۵ ۷۸.۶۴ % ۳۷,۷۸۳ ۰.۸۱ % ۶۹۸,۲۷۷ ۱۵.۰۳ % ۳۳,۸۳۰ ۱.۳۹ % ۲۲۲,۷۹۴ ۴.۷۹ %