صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۳۰۹,۳۸۵ ۶.۱۹ % ۲,۶۵۵,۲۷۰ ۵۳.۱۳ % ۱,۲۱۷,۳۸۵ ۲۴.۳۶ % ۸۰۳,۴۳۱ ۱۶.۰۸ % ۱۲,۵۱۷ ۰.۲۵ % ۱۹۲,۷۸۱ ۳.۸۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۳۰۹,۳۸۵ ۶.۱۹ % ۲,۶۵۳,۸۳۱ ۵۳.۱۲ % ۱,۲۱۷,۰۵۵ ۲۴.۳۶ % ۸۰۳,۴۳۱ ۱۶.۰۸ % ۱۲,۱۶۱ ۰.۲۴ % ۱۹۲,۷۸۱ ۳.۸۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۳۰۹,۳۸۵ ۶.۱۹ % ۲,۶۵۲,۳۹۲ ۵۳.۰۷ % ۱,۲۱۶,۷۲۴ ۲۴.۳۴ % ۸۰۷,۸۳۷ ۱۶.۱۶ % ۱۱,۸۰۶ ۰.۲۴ % ۱۹۲,۷۸۱ ۳.۸۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۳۰۳,۶۹۷ ۶.۲۴ % ۲,۶۵۰,۹۵۴ ۵۴.۴۳ % ۱,۲۱۶,۳۹۳ ۲۴.۹۷ % ۶۹۳,۰۰۰ ۱۴.۲۳ % ۶,۴۲۷ ۰.۱۳ % ۱۸۵,۵۲۴ ۳.۸۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۳۱۵,۳۶۰ ۶.۴۶ % ۲,۶۵۶,۶۶۸ ۵۴.۴۳ % ۱,۲۳۱,۰۷۹ ۲۵.۲۲ % ۶۷۲,۰۹۲ ۱۳.۷۷ % ۶,۰۷۲ ۰.۱۲ % ۱۹۲,۹۴۵ ۳.۹۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۳۱۵,۳۶۰ ۶.۴۶ % ۲,۶۵۵,۲۲۳ ۵۴.۴۲ % ۱,۲۳۰,۷۴۴ ۲۵.۲۲ % ۶۷۲,۰۹۲ ۱۳.۷۷ % ۵,۷۱۸ ۰.۱۲ % ۱۹۲,۹۴۵ ۳.۹۵ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۳۱۵,۳۶۰ ۶.۴۷ % ۲,۶۵۳,۷۷۸ ۵۴.۴۱ % ۱,۲۳۰,۴۰۹ ۲۵.۲۳ % ۶۷۲,۰۹۲ ۱۳.۷۸ % ۵,۳۶۵ ۰.۱۱ % ۱۹۲,۹۴۵ ۳.۹۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۳۱۱,۶۱۹ ۶.۲۹ % ۲,۶۵۲,۳۳۳ ۵۳.۵ % ۱,۲۸۰,۰۸۸ ۲۵.۸۲ % ۷۰۹,۰۰۸ ۱۴.۳ % ۵,۰۱۱ ۰.۱ % ۱۹۵,۸۱۶ ۳.۹۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۳۱۱,۶۱۹ ۶.۲۹ % ۲,۶۵۰,۸۸۹ ۵۳.۴۹ % ۱,۲۷۹,۷۳۹ ۲۵.۸۲ % ۷۰۹,۰۰۸ ۱۴.۳۱ % ۴,۶۵۷ ۰.۰۹ % ۱۹۵,۸۱۶ ۳.۹۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۳۱۱,۶۱۹ ۶.۰۲ % ۲,۶۴۹,۴۴۵ ۵۱.۱۹ % ۱,۱۲۹,۴۳۲ ۲۱.۸۲ % ۱,۰۶۹,۱۶۵ ۲۰.۶۶ % ۱۵,۶۶۳ ۰.۳ % ۱۹۵,۸۱۶ ۳.۷۸ %