صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۲۲۲,۹۵۰ ۴.۹۷ % ۳,۵۱۰,۹۱۰ ۷۸.۳۳ % ۳۳,۰۷۲ ۰.۷۴ % ۶۸۰,۲۰۱ ۱۵.۱۸ % ۳۴,۸۷۸ ۱.۴۵ % ۲۲۲,۹۵۰ ۴.۹۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۲۲۲,۹۲۷ ۴.۹۷ % ۳,۵۰۹,۶۸۰ ۷۸.۲۵ % ۳۷,۷۷۲ ۰.۸۴ % ۶۸۰,۲۳۶ ۱۵.۱۷ % ۳۴,۴۸۲ ۱.۴۴ % ۲۲۲,۹۲۷ ۴.۹۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۲۲۳,۱۵۹ ۴.۹۷ % ۳,۵۰۵,۶۵۶ ۷۸.۰۲ % ۵۰,۰۸۲ ۱.۱۱ % ۶۸۰,۰۷۹ ۱۵.۱۴ % ۳۴,۱۰۰ ۱.۴۳ % ۲۲۳,۱۵۹ ۴.۹۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۲۲۳,۱۹۹ ۴.۹۷ % ۳,۵۰۳,۴۳۲ ۷۷.۹۵ % ۵۳,۳۷۳ ۱.۱۹ % ۶۸۰,۴۵۷ ۱۵.۱۴ % ۳۳,۷۲۰ ۱.۴۲ % ۲۲۳,۱۹۹ ۴.۹۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۲۲۳,۱۹۹ ۴.۹۷ % ۳,۵۰۱,۹۶۵ ۷۷.۹۵ % ۵۳,۳۵۸ ۱.۱۹ % ۶۸۰,۴۵۷ ۱۵.۱۵ % ۳۳,۳۴۰ ۱.۴۲ % ۲۲۳,۱۹۹ ۴.۹۷ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۲۲۳,۱۹۹ ۴.۹۷ % ۳,۴۹۹,۷۵۲ ۷۷.۹۵ % ۵۳,۳۴۴ ۱.۱۹ % ۶۸۰,۴۵۷ ۱۵.۱۶ % ۳۲,۹۸۳ ۱.۴۱ % ۲۲۳,۱۹۹ ۴.۹۷ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۲۲۳,۱۹۹ ۴.۹۷ % ۳,۴۹۸,۲۸۵ ۷۷.۹۵ % ۵۳,۳۲۹ ۱.۱۹ % ۶۸۰,۴۵۷ ۱۵.۱۶ % ۳۲,۶۰۳ ۱.۴ % ۲۲۳,۱۹۹ ۴.۹۷ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۲۲۳,۲۷۶ ۴.۹۶ % ۳,۴۹۶,۶۰۱ ۷۷.۷۱ % ۶۴,۸۱۹ ۱.۴۴ % ۶۸۱,۲۴۳ ۱۵.۱۴ % ۳۳,۴۶۳ ۱.۴۲ % ۲۲۳,۲۷۶ ۴.۹۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۲۲۳,۳۷۴ ۴.۹۶ % ۳,۴۹۴,۴۴۱ ۷۷.۵۹ % ۷۰,۸۰۱ ۱.۵۷ % ۶۸۱,۵۹۱ ۱۵.۱۳ % ۳۳,۵۴۳ ۱.۴۲ % ۲۲۳,۳۷۴ ۴.۹۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۲۲۳,۶۷۱ ۴.۹۶ % ۳,۴۹۲,۹۲۵ ۷۷.۴۳ % ۲۵,۷۹۴ ۰.۵۷ % ۶۸۱,۷۹۱ ۱۵.۱۱ % ۸۶,۷۲۷ ۲.۵۹ % ۲۲۳,۶۷۱ ۴.۹۶ %