صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۳۶۴,۰۸۹ ۶.۴۳ % ۲,۹۶۸,۳۷۹ ۵۲.۴۴ % ۵۴,۱۷۲ ۰.۹۶ % ۲,۱۹۵,۶۷۴ ۳۸.۷۹ % ۷۸,۴۱۷ ۰.۴۶ % ۱,۰۷۰,۴۸۶ ۱۸.۹۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۳۶۴,۰۶۵ ۶.۴۳ % ۲,۹۶۷,۵۲۲ ۵۲.۴۴ % ۵۴,۱۵۷ ۰.۹۶ % ۲,۱۹۵,۶۷۴ ۳۸.۸ % ۷۷,۲۲۶ ۰.۴۴ % ۱,۰۶۹,۸۹۹ ۱۸.۹۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۳۶۴,۰۴۰ ۶.۴۳ % ۲,۹۶۶,۶۶۶ ۵۲.۴۲ % ۵۶,۱۴۳ ۰.۹۹ % ۲,۱۹۶,۵۷۱ ۳۸.۸۱ % ۷۶,۰۳۵ ۰.۴۲ % ۱,۰۶۹,۳۱۲ ۱۸.۸۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۳۵۵,۶۳۱ ۶.۲۹ % ۲,۹۶۷,۶۰۴ ۵۲.۴۹ % ۵۶,۱۲۸ ۰.۹۹ % ۲,۱۹۸,۱۸۸ ۳۸.۸۸ % ۷۵,۵۹۴ ۰.۴ % ۱,۰۶۴,۶۵۸ ۱۸.۸۳ %
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۳۵۳,۹۰۸ ۶.۲۶ % ۲,۹۶۶,۴۱۹ ۵۲.۵ % ۴۷,۱۱۵ ۰.۸۳ % ۲,۱۹۸,۸۲۳ ۳۸.۹۱ % ۸۴,۲۹۷ ۰.۵۶ % ۱,۰۶۲,۹۲۳ ۱۸.۸۱ %
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۳۴۵,۵۵۰ ۶.۱۲ % ۲,۹۷۵,۰۳۹ ۵۲.۶۷ % ۴۷,۱۰۲ ۰.۸۳ % ۲,۱۹۹,۶۹۹ ۳۸.۹۴ % ۸۱,۲۴۳ ۰.۵۴ % ۱,۰۵۷,۲۸۶ ۱۸.۷۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۳۴۶,۹۹۵ ۶.۱۵ % ۲,۹۸۲,۳۵۱ ۵۲.۸۳ % ۴۷,۰۸۹ ۰.۸۳ % ۲,۲۰۰,۴۰۳ ۳۸.۹۸ % ۶۸,۴۶۳ ۰.۳۴ % ۱,۰۵۹,۴۰۳ ۱۸.۷۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۳۳۹,۳۰۶ ۶.۰۲ % ۲,۹۸۶,۸۴۴ ۵۲.۹۵ % ۴۷,۰۷۷ ۰.۸۳ % ۲,۲۰۰,۱۳۴ ۳۹ % ۶۷,۵۱۳ ۰.۳۲ % ۱,۰۵۴,۷۳۳ ۱۸.۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۳۳۹,۲۸۱ ۶.۰۲ % ۲,۹۸۵,۹۸۹ ۵۲.۹۵ % ۴۷,۰۶۴ ۰.۸۳ % ۲,۲۰۰,۱۳۴ ۳۹.۰۲ % ۶۶,۳۳۱ ۰.۳ % ۱,۰۵۴,۱۴۶ ۱۸.۶۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۳۳۹,۲۵۷ ۶.۰۲ % ۲,۹۸۴,۷۲۰ ۵۲.۹۳ % ۴۷,۰۵۱ ۰.۸۳ % ۲,۲۰۲,۵۳۹ ۳۹.۰۶ % ۶۵,۱۴۹ ۰.۲۸ % ۱,۰۵۳,۵۵۹ ۱۸.۶۸ %