صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۴۳,۳۶۹ ۳.۳۷ ۲۲۲,۹۰۲ ۴.۶۸ ۲۲۳,۶۱۹ ۴.۸۹ ۲۲۲,۹۵۰ ۴.۹۷
اوراق ۳,۶۸۵,۰۵۶ ۵۱.۱۱ ۳,۷۱۹,۶۷۳ ۷۸.۲۱ ۳,۴۹۳,۲۹۹ ۷۶.۴۸ ۳,۵۱۰,۹۱۰ ۷۸.۳۳
وجه نقد ۳,۱۷۲,۴۵۸ ۴۴ ۶۹۵,۳۵۹ ۱۴.۶۲ ۶۸۲,۶۰۲ ۱۴.۹۴ ۶۸۰,۲۰۱ ۱۵.۱۷
سایر دارایی ها ۷۶,۳۲۲ ۱.۰۵ ۹۲,۸۸۶ ۱.۹۵ ۱۱۸,۰۸۸ ۲.۵۸ ۶۵,۱۹۹ ۱.۴۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳۶,۸۳۸ ۳.۲۸ ۲۲۲,۹۰۲ ۴.۶۸ ۲۲۳,۶۱۹ ۴.۸۹ ۲۲۲,۹۵۰ ۴.۹۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد