صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۴۳,۵۶۴ ۳.۳۶ ۲۲۴,۱۷۰ ۴.۵۴ ۲۲۳,۱۷۲ ۴.۷۲ ۲۲۳,۳۰۵ ۴.۸۱
اوراق ۳,۶۸۷,۰۸۵ ۵۰.۹۶ ۳,۹۱۳,۰۹۹ ۷۹.۳ ۳,۷۱۵,۰۴۵ ۷۸.۶۵ ۳,۵۹۷,۳۵۱ ۷۷.۵۲
وجه نقد ۳,۱۹۶,۹۱۷ ۴۴.۱۸ ۷۰۷,۸۶۴ ۱۴.۳۴ ۶۸۶,۷۰۷ ۱۴.۵۳ ۶۸۱,۱۴۹ ۱۴.۶۷
سایر دارایی ها ۷۵,۸۴۱ ۱.۰۴ ۸۰,۶۹۲ ۱.۶۳ ۷۹,۳۳۱ ۱.۶۷ ۶۸,۳۷۲ ۱.۴۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳۶,۹۶۹ ۳.۲۷ ۲۲۴,۱۷۰ ۴.۵۴ ۲۲۳,۱۷۲ ۴.۷۲ ۲۲۳,۳۰۵ ۴.۸۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد