صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۶۱,۲۸۷ ۳.۷۶ ۳۷۲,۰۵۱ ۵.۳۴ ۳۳۸,۶۵۵ ۵.۶۳ ۳۶۴,۰۸۹ ۶.۴۳
اوراق ۳,۶۶۸,۱۲۱ ۵۲.۷۹ ۵,۵۸۴,۹۹۹ ۸۰.۲۲ ۳,۹۵۳,۶۵۶ ۶۵.۶۹ ۲,۹۶۸,۳۷۹ ۵۲.۴۴
وجه نقد ۲,۸۵۷,۸۱۸ ۴۱.۱۳ ۸۴۵,۸۲۵ ۱۲.۱۵ ۱,۵۷۶,۳۰۹ ۲۶.۱۹ ۲,۱۹۵,۶۷۴ ۳۸.۷۹
سایر دارایی ها ۷۱,۳۴۰ ۱.۰۳ ۵۵,۱۶۱ ۰.۷۹ ۴۰,۰۲۳ ۰.۶۷ ۲۶,۲۷۵ ۰.۴۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۷۰,۷۵۲ ۳.۹ ۱,۰۸۳,۵۲۲ ۱۵.۵۶ ۱,۰۶۰,۳۵۳ ۱۷.۶۲ ۱,۰۷۰,۴۸۶ ۱۸.۹۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد