صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۳۸,۸۵۰ ۳.۴۴ ۲۰۶,۶۵۳ ۵ ۳۱۱,۴۲۹ ۶.۴ ۳۰۹,۳۸۵ ۶.۱۹
اوراق ۳,۶۰۶,۰۵۰ ۵۱.۸۷ ۲,۷۳۸,۰۲۲ ۶۶.۲ ۲,۶۶۸,۱۹۸ ۵۴.۸۸ ۲,۶۵۵,۲۷۰ ۵۳.۱۳
وجه نقد ۲,۹۹۱,۶۹۲ ۴۳.۰۴ ۷۵۲,۹۱۸ ۱۸.۲ ۷۹۱,۲۹۸ ۱۶.۲۷ ۸۰۳,۴۳۱ ۱۶.۰۸
سایر دارایی ها ۷۲,۸۸۴ ۱.۰۵ ۲۶,۱۱۳ ۰.۶۳ ۱۲,۷۳۷ ۰.۲۶ ۱۲,۵۱۷ ۰.۲۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳۰,۴۹۶ ۳.۳۲ ۱۳۳,۲۱۷ ۳.۲۲ ۱۹۵,۴۳۹ ۴.۰۲ ۱۹۲,۷۸۱ ۳.۸۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد