صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ تغییرات اساسنامه مصوب مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ در خصوص تغییر روز کاری و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ تغییر مدیر ثبت صندوق مصوب مجمع ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ تغییرات اساسنامه مصوب مجمع ۰۶-۱۰-۱۳۹۶ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ تغییرات اساسنامه مصوب مجمع ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ در خصوص مدت فعالیت تغییرات اساس نامه
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ امکان مشارکت صندوق درفعالیت تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار تغییرات اساس نامه