صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۳۵,۱۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵,۴۶۴,۸۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۶۱۵,۳۱۹,۵۴۸,۳۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۸۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۶۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۶۰۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱,۰۱۸,۸۵۳ ۱,۰۱۷,۶۸۷ ۳,۹۲۲ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۶۰۶,۰۴۲ ۴,۵۳۵,۱۰۵ ۴,۶۱۵,۳۱۹,۵۴۸,۳۹۸
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱,۰۲۰,۱۹۲ ۱,۰۱۹,۱۴۷ ۳,۸۵۰ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۶۰۶,۰۴۲ ۴,۵۳۵,۱۰۵ ۴,۶۲۱,۹۴۰,۴۹۶,۳۸۹
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱,۰۱۹,۸۲۷ ۱,۰۱۸,۷۸۲ ۳,۷۷۸ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۲,۴۶۲ ۷۲,۶۰۶,۰۴۲ ۴,۵۳۵,۱۰۵ ۴,۶۲۰,۲۸۴,۹۲۳,۴۷۹
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱,۰۱۹,۴۶۲ ۱,۰۱۸,۴۱۷ ۳,۷۰۳ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱,۷۲۸ ۷۲,۶۰۳,۵۸۰ ۴,۵۳۷,۵۶۷ ۴,۶۲۱,۱۳۷,۳۰۸,۹۱۷
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱,۰۱۹,۰۹۷ ۱,۰۱۸,۰۵۳ ۳,۶۲۹ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۴,۵۰۱ ۷۲,۶۰۱,۸۵۲ ۴,۵۳۹,۲۹۵ ۴,۶۲۱,۲۴۱,۵۱۷,۵۲۸
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱,۰۱۸,۱۲۳ ۱,۰۱۶,۹۵۷ ۳,۵۵۵ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۶,۲۴۹ ۷۲,۵۹۷,۳۵۱ ۴,۵۴۳,۷۹۶ ۴,۶۲۰,۸۴۳,۶۷۵,۳۰۹
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱,۰۱۷,۶۱۱ ۱,۰۱۶,۴۴۵ ۳,۴۸۵ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۴,۹۷۰ ۷۲,۵۹۱,۱۰۲ ۴,۵۵۰,۰۴۵ ۴,۶۲۴,۸۶۹,۳۸۵,۲۲۶
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱,۰۱۷,۵۹۳ ۱,۰۱۶,۴۲۵ ۳,۴۱۵ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۲,۵۹۳ ۷۲,۵۸۶,۱۳۲ ۴,۵۵۵,۰۱۵ ۴,۶۲۹,۸۳۱,۶۴۴,۳۱۹
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۰۱۷,۳۵۶ ۱,۰۱۶,۱۹۰ ۳,۳۴۱ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۵۸۳,۵۳۹ ۴,۵۵۷,۶۰۸ ۴,۶۳۱,۳۹۵,۶۸۴,۷۹۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۰۱۷,۲۹۵ ۱,۰۱۶,۱۳۱ ۳,۲۷۰ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۳,۹۹۱ ۷۲,۵۸۳,۵۳۹ ۴,۵۵۷,۶۰۸ ۴,۶۳۱,۱۲۷,۱۹۱,۴۵۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۰۱۶,۸۹۳ ۱,۰۱۵,۷۳۰ ۳,۱۹۴ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۴,۸۷۱ ۷۲,۵۷۹,۵۴۸ ۴,۵۶۱,۵۹۹ ۴,۶۳۳,۳۵۳,۴۹۳,۵۳۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۰۱۶,۴۹۲ ۱,۰۱۵,۳۳۰ ۳,۱۱۸ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۵,۱۰۳ ۷۲,۵۷۴,۶۷۷ ۴,۵۶۶,۴۷۰ ۴,۶۳۶,۴۷۱,۹۱۷,۸۸۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۰۱۰,۸۹۲ ۱,۰۰۹,۷۳۹ ۳,۰۴۸ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۵,۷۶۴ ۷۲,۵۶۹,۵۷۴ ۴,۵۷۱,۵۷۳ ۴,۶۱۶,۰۹۷,۵۲۵,۶۸۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۰۰۸,۶۶۷ ۱,۰۰۷,۴۸۸ ۲,۹۷۷ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱۴,۴۷۶ ۷۲,۵۶۳,۸۱۰ ۴,۵۷۷,۳۳۷ ۴,۶۱۱,۶۱۳,۶۷۸,۹۰۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱,۰۰۸,۱۲۸ ۱,۰۰۶,۹۵۴ ۲,۸۹۸ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱۶,۷۴۳ ۷۲,۵۴۹,۳۳۴ ۴,۵۹۱,۸۱۳ ۴,۶۲۳,۷۴۳,۵۵۲,۹۹۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱,۰۰۷,۵۸۲ ۱,۰۰۶,۴۱۱ ۲,۸۲۱ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۵۳۲,۵۹۱ ۴,۶۰۸,۵۵۶ ۴,۶۳۸,۱۰۲,۸۸۹,۱۷۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱,۰۰۷,۰۱۶ ۱,۰۰۵,۸۲۷ ۶,۰۱۴ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۳,۸۲۵ ۷۲,۵۳۲,۵۹۱ ۴,۶۰۸,۵۵۶ ۴,۶۳۵,۴۰۷,۸۷۳,۵۷۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱,۰۰۶,۶۱۳ ۱,۰۰۵,۴۲۵ ۶,۰۰۹ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۸,۵۷۵ ۷۲,۵۲۸,۷۶۶ ۴,۶۱۲,۳۸۱ ۴,۶۳۷,۴۰۴,۸۰۸,۷۳۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱,۰۰۶,۱۱۸ ۱,۰۰۴,۹۳۲ ۶,۰۹۱ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱۱,۲۹۵ ۷۲,۵۲۰,۱۹۱ ۴,۶۲۰,۹۵۶ ۴,۶۴۳,۷۴۷,۲۲۷,۵۲۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱,۰۰۵,۶۲۲ ۱,۰۰۴,۴۳۸ ۶,۴۸۱ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱۱,۲۰۴ ۷۲,۵۰۸,۸۹۶ ۴,۶۳۲,۲۵۱ ۴,۶۵۲,۸۱۰,۱۳۸,۰۵۷