صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۵۹۲,۹۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴,۴۰۷,۰۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۶۲۹,۱۹۰,۷۲۹,۸۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۳۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۴۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۵۲۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۴
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۱,۰۰۸,۳۴۷ ۱,۰۰۶,۴۸۵ -۴,۹۶۴ ۰ ۷۹,۱۱۹,۹۹۳ ۹۸۸ ۷۳,۵۲۷,۰۷۱ ۵,۵۹۲,۹۲۲ ۵,۶۲۹,۱۹۰,۷۲۹,۸۱۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۱,۰۰۷,۹۸۰ ۱,۰۰۶,۱۱۹ -۵,۰۱۳ ۷۹۳ ۷۹,۱۱۹,۹۹۳ ۲,۷۶۵ ۷۳,۵۲۶,۰۸۳ ۵,۵۹۳,۹۱۰ ۵,۶۲۸,۱۴۱,۰۲۲,۲۵۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱,۰۰۷,۶۱۳ ۱,۰۰۵,۷۵۴ -۵,۰۶۳ ۰ ۷۹,۱۱۹,۲۰۰ ۲,۴۰۳ ۷۳,۵۲۳,۳۱۸ ۵,۵۹۵,۸۸۲ ۵,۶۲۸,۰۸۰,۱۵۵,۶۷۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱,۰۰۷,۵۱۶ ۱,۰۰۵,۶۶۸ -۵,۳۹۸ ۴۹۶ ۷۹,۱۱۹,۲۰۰ ۱,۵۶۸ ۷۳,۵۲۰,۹۱۵ ۵,۵۹۸,۲۸۵ ۵,۶۳۰,۰۱۶,۱۸۸,۵۲۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱,۰۰۶,۷۷۷ ۱,۰۰۴,۹۳۲ -۵,۴۴۷ ۱,۳۶۲ ۷۹,۱۱۸,۷۰۴ ۱,۳۶۷ ۷۳,۵۱۹,۳۴۷ ۵,۵۹۹,۳۵۷ ۵,۶۲۶,۹۷۵,۶۶۳,۳۸۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱,۰۰۶,۲۷۳ ۱,۰۰۴,۴۳۹ -۷,۲۶۴ ۶۳۵ ۷۹,۱۱۷,۳۴۲ ۲,۰۶۸ ۷۳,۵۱۷,۹۸۰ ۵,۵۹۹,۳۶۲ ۵,۶۲۴,۲۱۶,۹۶۴,۰۹۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱,۰۰۵,۵۶۰ ۱,۰۰۳,۷۲۶ -۹,۰۴۰ ۰ ۷۹,۱۱۶,۷۰۷ ۰ ۷۳,۵۱۵,۹۱۲ ۵,۶۰۰,۷۹۵ ۵,۶۲۱,۶۶۵,۰۸۳,۷۱۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱,۰۰۴,۸۱۵ ۱,۰۰۲,۹۹۲ -۱۰,۲۶۷ ۰ ۷۹,۱۱۶,۷۰۷ ۳۷۰ ۷۳,۵۱۵,۹۱۲ ۵,۶۰۰,۷۹۵ ۵,۶۱۷,۵۵۲,۵۵۹,۴۶۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱,۰۰۴,۴۵۲ ۱,۰۰۲,۶۳۰ -۱۰,۳۱۷ ۶,۰۳۶ ۷۹,۱۱۶,۷۰۷ ۲,۳۹۹ ۷۳,۵۱۵,۵۴۲ ۵,۶۰۱,۱۶۵ ۵,۶۱۵,۸۹۵,۰۰۲,۳۸۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱,۰۰۴,۰۱۵ ۱,۰۰۲,۱۹۲ -۱۰,۳۰۰ ۱,۲۸۶ ۷۹,۱۱۰,۶۷۱ ۲,۸۷۹ ۷۳,۵۱۳,۱۴۳ ۵,۵۹۷,۵۲۸ ۵,۶۰۹,۷۹۷,۶۳۹,۰۸۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۰۰۳,۶۲۴ ۱,۰۰۱,۸۰۸ -۱۱,۲۵۳ ۲,۰۶۹ ۷۹,۱۰۹,۳۸۵ ۱,۳۵۷ ۷۳,۵۱۰,۲۶۴ ۵,۵۹۹,۱۲۱ ۵,۶۰۹,۲۴۳,۲۱۲,۹۱۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۰۰۳,۲۱۷ ۱,۰۰۱,۳۹۸ -۱۰,۵۰۱ ۱,۳۰۲ ۷۹,۱۰۷,۳۱۶ ۱۵,۸۴۴ ۷۳,۵۰۸,۹۰۷ ۵,۵۹۸,۴۰۹ ۵,۶۰۶,۲۳۳,۳۸۶,۰۱۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۰۰۲,۶۵۸ ۱,۰۰۰,۸۴۶ -۱۰,۷۲۰ ۲۶,۸۵۷ ۷۹,۱۰۶,۰۱۴ ۶,۹۹۳ ۷۳,۴۹۳,۰۶۳ ۵,۶۱۲,۹۵۱ ۵,۶۱۷,۷۰۰,۰۷۹,۹۰۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۲,۲۵۳ ۱,۰۰۰,۴۲۵ -۹,۸۴۳ ۰ ۷۹,۰۷۹,۱۵۷ ۰ ۷۳,۴۸۶,۰۷۰ ۵,۵۹۳,۰۸۷ ۵,۵۹۵,۴۶۲,۳۲۱,۸۸۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۰۱۷,۹۶۷ ۱,۰۱۶,۱۴۰ -۱۰,۳۳۷ ۰ ۷۹,۰۷۹,۱۵۷ ۱,۲۶۷ ۷۳,۴۸۶,۰۷۰ ۵,۵۹۳,۰۸۷ ۵,۶۸۳,۳۶۰,۲۶۷,۰۰۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۰۰۱,۸۲۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ -۱۰,۳۳۷ ۰ ۷۹,۰۷۹,۱۵۷ ۱,۲۶۷ ۷۳,۴۸۶,۰۷۰ ۵,۵۹۳,۰۸۷ ۵,۵۹۳,۰۸۷,۸۴۲,۸۲۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱,۰۱۷,۳۱۹ ۱,۰۱۵,۴۹۴ -۱۰,۱۰۵ ۹۸ ۷۹,۰۷۹,۱۵۷ ۱,۵۳۲ ۷۳,۴۸۴,۸۰۳ ۵,۵۹۴,۳۵۴ ۵,۶۸۱,۰۳۰,۷۷۵,۲۸۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱,۰۱۶,۷۸۳ ۱,۰۱۴,۹۵۹ -۹,۹۸۳ ۲۹۳ ۷۹,۰۷۹,۰۵۹ ۲۰,۵۹۵ ۷۳,۴۸۳,۲۷۱ ۵,۵۹۵,۷۸۸ ۵,۶۷۹,۴۹۷,۳۱۱,۲۸۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱,۰۱۵,۸۶۹ ۱,۰۱۴,۰۵۵ -۱۲,۳۳۵ ۲۶,۱۱۹ ۷۹,۰۷۸,۷۶۶ ۳,۳۷۰ ۷۳,۴۶۲,۶۷۶ ۵,۶۱۶,۰۹۰ ۵,۶۹۵,۰۲۱,۷۵۵,۱۹۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱,۰۱۴,۲۸۴ ۱,۰۱۲,۴۶۵ -۱۱,۸۱۴ ۵۹۳ ۷۹,۰۵۲,۶۴۷ ۱,۷۱۱ ۷۳,۴۵۹,۳۰۶ ۵,۵۹۳,۳۴۱ ۵,۶۶۳,۰۶۳,۷۷۹,۶۱۲