صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۴۱۷,۰۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵,۵۸۲,۹۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۴۶۲,۰۴۳,۶۰۷,۸۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۳۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۱۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۰۸۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱,۰۱۱,۳۴۴ ۱,۰۱۰,۱۸۵ ۲,۹۰۳ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۴,۶۹۹ ۷۲,۷۲۷,۹۷۵ ۴,۴۱۷,۰۵۴ ۴,۴۶۲,۰۴۳,۶۰۷,۸۵۵
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱,۰۱۰,۹۷۵ ۱,۰۰۹,۸۱۷ ۲,۸۴۰ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱۲,۰۵۹ ۷۲,۷۲۳,۲۷۶ ۴,۴۲۱,۷۵۳ ۴,۴۶۵,۱۶۲,۲۲۸,۳۸۹
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱,۰۱۰,۰۳۲ ۱,۰۰۸,۸۷۸ ۲,۷۷۵ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۷۱۱,۲۱۷ ۴,۴۳۳,۸۱۲ ۴,۴۷۳,۱۷۳,۶۴۵,۴۲۹
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱,۰۰۹,۴۵۸ ۱,۰۰۸,۳۰۴ ۲,۸۸۸ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۳,۶۴۹ ۷۲,۷۱۱,۲۱۷ ۴,۴۳۳,۸۱۲ ۴,۴۷۰,۶۳۱,۶۲۶,۱۷۳
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱,۰۰۹,۰۴۵ ۱,۰۰۷,۸۹۲ ۲,۸۲۴ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۷۰۷,۵۶۸ ۴,۴۳۷,۴۶۱ ۴,۴۷۲,۴۸۰,۵۰۶,۰۵۸
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۰۰۸,۴۷۰ ۱,۰۰۷,۳۱۷ ۲,۹۳۰ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۹,۵۷۱ ۷۲,۷۰۷,۵۶۸ ۴,۴۳۷,۴۶۱ ۴,۴۶۹,۹۲۹,۷۰۸,۶۹۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱,۰۰۸,۰۵۵ ۱,۰۰۶,۹۰۵ ۲,۸۶۳ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۳,۸۶۶ ۷۲,۶۹۷,۹۹۷ ۴,۴۴۷,۰۳۲ ۴,۴۷۷,۷۳۷,۹۱۱,۵۱۱
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱,۰۰۷,۶۱۳ ۱,۰۰۶,۴۶۳ ۲,۸۵۷ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۶,۶۴۷ ۷۲,۶۹۴,۱۳۱ ۴,۴۵۰,۸۹۸ ۴,۴۷۹,۶۶۴,۹۰۸,۰۲۴
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱,۰۰۷,۰۶۷ ۱,۰۰۵,۹۱۹ ۵,۸۹۷ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۹,۱۷۳ ۷۲,۶۸۷,۴۸۴ ۴,۴۵۷,۵۴۵ ۴,۴۸۳,۹۲۷,۹۸۱,۹۸۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱,۰۰۶,۶۰۹ ۱,۰۰۵,۴۶۳ ۲,۷۳۰ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۶۷۸,۳۱۱ ۴,۴۶۶,۷۱۸ ۴,۴۹۱,۱۱۷,۸۵۹,۷۲۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱,۰۰۶,۰۰۴ ۱,۰۰۴,۸۴۰ ۲,۹۰۹ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱,۶۷۵ ۷۲,۶۷۸,۳۱۱ ۴,۴۶۶,۷۱۸ ۴,۴۸۸,۳۳۷,۲۲۵,۸۴۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱,۰۰۵,۶۰۳ ۱,۰۰۴,۴۳۹ ۲,۸۴۳ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۴,۶۲۴ ۷۲,۶۷۶,۶۳۶ ۴,۴۶۸,۳۹۳ ۴,۴۸۸,۲۲۸,۲۴۲,۳۸۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱,۰۰۵,۱۰۸ ۱,۰۰۳,۹۴۶ ۲,۸۶۳ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۶۷۲,۰۱۲ ۴,۴۷۳,۰۱۷ ۴,۴۹۰,۶۶۶,۰۲۶,۹۵۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱,۰۰۴,۵۲۹ ۱,۰۰۳,۳۶۷ ۳,۰۲۴ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۷,۹۸۶ ۷۲,۶۷۲,۰۱۲ ۴,۴۷۳,۰۱۷ ۴,۴۸۸,۰۷۷,۶۰۴,۰۸۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱,۰۰۴,۱۱۹ ۱,۰۰۲,۹۵۹ ۲,۹۵۴ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۶۶۴,۰۲۶ ۴,۴۸۱,۰۰۳ ۴,۴۹۴,۲۶۲,۹۲۹,۲۸۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱,۰۰۳,۵۳۹ ۱,۰۰۲,۳۸۰ ۲,۹۵۱ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱۳,۳۳۷ ۷۲,۶۶۴,۰۲۶ ۴,۴۸۱,۰۰۳ ۴,۴۹۱,۶۶۸,۹۰۹,۴۶۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱,۰۰۳,۱۲۹ ۱,۰۰۱,۹۷۳ ۲,۸۷۶ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۰ ۷۲,۶۵۰,۶۸۹ ۴,۴۹۴,۳۴۰ ۴,۵۰۳,۲۰۷,۰۴۴,۶۲۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱,۰۰۲,۶۴۱ ۱,۰۰۱,۴۸۵ ۲,۹۶۳ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۵,۰۸۳ ۷۲,۶۵۰,۶۸۹ ۴,۴۹۴,۳۴۰ ۴,۵۰۱,۰۱۳,۲۲۴,۲۰۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱,۰۰۲,۱۴۵ ۱,۰۰۰,۹۹۰ ۲,۹۸۳ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱۳,۵۵۹ ۷۲,۶۴۵,۶۰۶ ۴,۴۹۹,۴۲۳ ۴,۵۰۳,۸۷۷,۹۷۹,۰۵۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱,۰۰۱,۶۴۶ ۱,۰۰۰,۴۹۵ ۳,۰۰۲ ۰ ۷۴,۲۹۹,۷۸۲ ۱۲,۲۸۶ ۷۲,۶۳۲,۰۴۷ ۴,۵۱۲,۹۸۲ ۴,۵۱۵,۲۱۳,۷۳۹,۷۲۵