صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۶۰,۵۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵,۰۳۹,۴۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۹۷۲,۴۴۵,۷۲۸,۵۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۸۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۳۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۵۵۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱,۰۰۲,۸۹۵ ۱,۰۰۲,۳۹۲ ۶,۱۶۵ ۰ ۷۵,۳۲۷,۲۰۵ ۳,۴۵۷ ۷۰,۳۶۶,۶۲۳ ۴,۹۶۰,۵۸۲ ۴,۹۷۲,۴۴۵,۷۲۸,۵۰۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱,۰۰۲,۴۷۳ ۱,۰۰۱,۹۷۱ ۶,۱۶۶ ۱۲۹,۹۰۵ ۷۵,۳۲۷,۲۰۵ ۴,۳۹۴ ۷۰,۳۶۳,۱۶۶ ۴,۹۶۴,۰۳۹ ۴,۹۷۳,۸۲۲,۴۵۹,۶۵۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱,۰۰۲,۰۵۳ ۱,۰۰۱,۵۳۷ ۶,۳۳۲ ۱۲,۷۱۹ ۷۵,۱۹۷,۳۰۰ ۵,۹۲۴ ۷۰,۳۵۸,۷۷۲ ۴,۸۳۸,۵۲۸ ۴,۸۴۵,۹۶۴,۶۹۷,۹۸۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۹۹۹,۳۹۹ ۹۹۸,۸۹۱ ۶,۳۴۶ ۰ ۷۵,۱۸۴,۵۸۱ ۰ ۷۰,۳۵۲,۸۴۸ ۴,۸۳۱,۷۳۳ ۴,۸۲۶,۳۷۳,۵۹۹,۱۵۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۰۰۱,۳۹۸ ۱,۰۰۰,۸۷۲ ۶,۳۵۲ ۰ ۷۵,۱۸۴,۵۸۱ ۰ ۷۰,۳۵۲,۸۴۸ ۴,۸۳۱,۷۳۳ ۴,۸۳۵,۹۴۶,۶۳۲,۲۰۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۰۰۰,۹۶۴ ۱,۰۰۰,۴۳۸ ۶,۳۵۸ ۲۱,۰۷۳ ۷۵,۱۸۴,۵۸۱ ۲,۱۳۷ ۷۰,۳۵۲,۸۴۸ ۴,۸۳۱,۷۳۳ ۴,۸۳۳,۸۵۱,۰۱۹,۹۶۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۰۰۰,۵۳۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۶,۳۸۹ ۰ ۷۵,۱۶۳,۵۰۸ ۰ ۷۰,۳۵۰,۷۱۱ ۴,۸۱۲,۷۹۷ ۴,۸۱۲,۸۰۹,۰۰۹,۱۶۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱,۰۰۱,۴۲۰ ۱,۰۰۰,۹۰۰ ۶,۳۹۴ ۱۴۹,۸۵۲ ۷۵,۱۶۳,۵۰۸ ۹,۰۹۷ ۷۰,۳۵۰,۷۱۱ ۴,۸۱۲,۷۹۷ ۴,۸۱۷,۱۲۶,۳۶۶,۱۱۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱,۰۰۰,۹۸۱ ۱,۰۰۰,۴۴۴ ۶,۵۹۳ ۰ ۷۵,۰۱۳,۶۵۶ ۲,۱۹۶ ۷۰,۳۴۱,۶۱۴ ۴,۶۷۲,۰۴۲ ۴,۶۷۴,۱۱۸,۳۸۰,۱۳۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۰۴۷,۴۶۰ ۱,۰۴۶,۹۲۴ ۶,۵۹۵ ۰ ۷۵,۰۱۳,۶۵۶ ۸,۱۰۸ ۷۰,۳۳۹,۴۱۸ ۴,۶۷۴,۲۳۸ ۴,۸۹۳,۵۶۹,۷۸۱,۶۰۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۰۰۰,۵۳۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۹۵ ۰ ۷۵,۰۱۳,۶۵۶ ۸,۱۰۸ ۷۰,۳۳۹,۴۱۸ ۴,۶۷۴,۲۳۸ ۴,۶۷۴,۲۳۵,۸۳۷,۶۹۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۰۴۸,۳۷۵ ۱,۰۴۷,۸۵۷ ۶,۶۴۵ ۰ ۷۵,۰۱۳,۶۵۶ ۱,۴۸۵ ۷۰,۳۳۱,۳۱۰ ۴,۶۸۲,۳۴۶ ۴,۹۰۶,۴۲۷,۶۷۵,۸۷۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱,۰۴۷,۳۷۰ ۱,۰۴۶,۸۵۶ ۶,۶۴۹ ۰ ۷۵,۰۱۳,۶۵۶ ۲,۹۷۰ ۷۰,۳۲۹,۸۲۵ ۴,۶۸۳,۸۳۱ ۴,۹۰۳,۲۹۷,۷۹۰,۳۰۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱,۰۴۴,۵۲۶ ۱,۰۴۴,۰۱۷ ۶,۶۵۱ ۱۴۳ ۷۵,۰۱۳,۶۵۶ ۲,۸۲۲ ۷۰,۳۲۶,۸۵۵ ۴,۶۸۶,۸۰۱ ۴,۸۹۳,۱۰۱,۸۱۹,۲۶۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱,۰۴۶,۱۱۷ ۱,۰۴۵,۵۹۴ ۶,۷۵۹ ۰ ۷۵,۰۱۳,۵۱۳ ۰ ۷۰,۳۲۴,۰۳۳ ۴,۶۸۹,۴۸۰ ۴,۹۰۳,۲۹۱,۸۳۹,۴۶۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱,۰۴۹,۰۰۱ ۱,۰۴۸,۴۵۴ ۵,۲۴۱ ۰ ۷۵,۰۱۳,۵۱۳ ۹۲۰ ۷۰,۳۲۴,۰۳۳ ۴,۶۸۹,۴۸۰ ۴,۹۱۶,۷۰۲,۹۷۴,۹۹۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۰۴۸,۵۶۷ ۱,۰۴۸,۰۲۱ ۵,۲۴۶ ۱,۸۱۲ ۷۵,۰۱۳,۵۱۳ ۱,۲۸۱ ۷۰,۳۲۳,۱۱۳ ۴,۶۹۰,۴۰۰ ۴,۹۱۵,۶۳۵,۳۸۱,۱۹۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱,۰۴۸,۱۳۴ ۱,۰۴۷,۵۸۷ ۵,۲۵۳ ۷,۷۴۰ ۷۵,۰۱۱,۷۰۱ ۳۷۳ ۷۰,۳۲۱,۸۳۲ ۴,۶۸۹,۸۶۹ ۴,۹۱۳,۰۴۷,۷۰۸,۸۲۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱,۰۴۹,۶۶۸ ۱,۰۴۹,۱۰۶ ۴,۹۲۹ ۷۹۶ ۷۵,۰۰۳,۹۶۱ ۱,۲۷۴ ۷۰,۳۲۱,۴۵۹ ۴,۶۸۲,۵۰۲ ۴,۹۱۲,۴۳۸,۷۵۴,۴۰۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱,۰۵۱,۲۷۰ ۱,۰۵۰,۶۹۳ ۵,۴۶۱ ۸۲۲ ۷۵,۰۰۳,۱۶۵ ۲,۰۷۲ ۷۰,۳۲۰,۱۸۵ ۴,۶۸۲,۹۸۰ ۴,۹۲۰,۳۷۴,۶۱۵,۲۹۲