مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 12-07-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/07/15
2 دعوت به جلسه مجمع مورخ 12-07-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/06/27
3 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر 1396/04/03
4 صورتجلسه مجمع مورخ 26-01-1396 در خصوص تمدید مدت فعالیت تا تاریخ 1398/12/01 و تمدید تصدی سمت ارکان دریافت خبر 1396/02/26
5 صورتجلسه مجمع مورخ 25-12-1395 در خصوص حق الزحمه متولی و مدیر صندوق دریافت خبر 1396/02/06
6 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 26-01-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/01/26
7 دعوت به جلسه مجمع مورخ 26-01-1396 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1396/01/15
8 صورتجلسه مجمع 1-12-1395 صندوق اندوخته ملت -تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر 1395/12/18
9 صورتجلسه مجمع 1-12-1395 - تصویب اساسنامه جدید و تمدید مدت فعالیت صندوق دریافت خبر 1395/12/18
10 دعوت به جلسه مجمع مورخ 25-12-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/12/15
11 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 01-12-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/12/07
12 دعوت به جلسه مجمع مورخ 01-12-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/11/24
13 صورتجلسه مجمع مورخ 08-08-1395 صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 31-05-1395 دریافت خبر 1395/09/29
14 صورتجلسه مجمع مورخ 19-08-1395در خصوص افزایش سقف واحد به 100 میلیون واحد دریافت خبر 1395/09/22
15 صورتجلسه مجمع 12-08-1395 - تغییر اساسنامه و امیدنامه-تغییر نرخ سود- تغییر حق الزحمه حسابرس دریافت خبر 1395/09/22
16 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 12-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/08/15
17 دعوت به جلسه مجمع مورخ 19-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/08/10
18 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 08-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/08/08
19 دعوت به جلسه مجمع مورخ 12-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/08/03
20 دعوت به جلسه مجمع مورخ 08-08-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/07/25
21 دعوت به جلسه مجمع مورخ 10-07-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/06/31
22 صورتجلسه مجمع مورخ 10-05-1395 صندوق اندوخته ملت در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1395/06/29
23 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 10-05-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/05/10
24 صورتجلسه مورخ 19-03-95 در خصوص کاهش نرخ بازدهی تضمین شده و تغییر مقاطع تقسیم سود دریافت خبر 1395/05/03
25 دعوت به جلسه مجمع مورخ 10-05-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/04/29
26 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 19-03-1395 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1395/03/19
27 دعوت به جلسه مجمع مورخ 19-03-1395 صندوق اندوخته ملت دریافت خبر 1395/03/10
28 صورتجلسه مورخ 27-08-94 صندوق اندوخته ملت در خصوص تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس دریافت خبر 1394/09/10
29 صورتجلسه مورخ 18-08-94 صندوق اندوخته ملت در خصوص افزایش سقف واحدها دریافت خبر 1394/09/03
30 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 27-08-1394 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1394/08/27
31 دعوت به جلسه ی مجمع مورخ 27-08-1394 دریافت خبر 1394/08/18
32 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر 1394/08/12
33 دعوت به جلسه مجمع مورخ 18-08-1394 دریافت خبر 1394/08/09
34 صورتجلسه مجمع مورخ 06-02-1394در خصوص تغییر امیدنامه و اساسنامه صندوق دریافت خبر 1394/07/06
35 تغییر رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1394/07/04
36 تاييد صورتجلسه مجمع مورخ94/05/14 توسط سازمان بورس دریافت خبر 1394/06/30
37 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 14-05-1394 صندوق اندوخته ملت دریافت خبر 1394/05/14
38 برگزاري مجمع در خصوص تغييرات اميدنامه دریافت خبر 1394/05/05
39 برگزاري مجمع مورخ 06-02-1394در خصوص تغييرات اساسنامه و اميدنامه دریافت خبر 1394/01/30
40 صورتجلسه مورخ 02-12-93 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تغییر ضامن سودآوری دریافت خبر 1393/12/17
41 جلسه مجمع مورخ 93/11/05 در خصوص تغییرات در هزینه های صندوق دریافت خبر 1393/12/11
42 برگزاری مجمع مورخ 1393/12/02 دریافت خبر 1393/11/21
43 صورتجلسه مجمع مورخ 30-10-1393تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1393/11/13
44 جلسه مجمع مورخ 1393/07/12 در خصوص فهرست مجاز برای سرمایه گذاری صندوق دریافت خبر 1393/10/10
45 جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مورخ 28-08-1393 دریافت خبر 1393/09/22
46 برگزاری مجمع مورخ 1393/08/28 دریافت خبر 1393/08/17
47 برگزاري مجمع دریافت خبر 1393/07/02
48 تغییر در بند 4-2 امیدنامه صندوق اندوخته ملت دریافت خبر 1393/01/05
49 جلسه مجمع صندوق در خصوص تمديد مدت فعاليت صندوق و تغيير متولي دریافت خبر 1392/12/03
50 صورتجلسه مجمع در خصوص تغييرات هزينه هاي صندوق دریافت خبر 1392/12/03
51 صورتجلسه مجمع سالانه دریافت خبر 1392/10/03
52 جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مورخ 1392/05/22 دریافت خبر 1392/06/25
53 جلسه مجمع عمومی عادی سالانه دریافت خبر 1392/03/21
54 جلسه مجمع عمومی مورخ 1391/09/30 دریافت خبر 1391/12/01
55 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1391/6/26، افزایش نرخ بازدهی صندوق به 20 درصد دریافت خبر 1391/07/02
56 جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت دریافت خبر 1390/12/02
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق