ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 179,098 2.01 261,439 4.06 255,322 4.13 255,169 3.32
اوراق 2,749,266 30.99 4,241,261 65.9 4,326,903 70.07 5,672,766 73.82
وجه نقد 3,942,234 44.43 1,539,638 23.92 1,306,342 21.15 1,467,569 19.09
سایر دارایی ها 62,495 0.7 390,367 6.06 282,816 4.58 285,881 3.72
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 171,524 1.93 261,439 4.06 255,322 4.13 255,169 3.32
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق