دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها
منبع -
مقدمه مدیر صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در جلسه روز شنبه مورخ 06-03-1396و در اجرای بند 6 و 7 ماده 40 اساسنامه صندوق مزبور صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت را به شرح فایل پیوست انتخاب نمود.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست