دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت و حدود اختیار آنها
منبع -
مقدمه مدیر صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در جلسه روز شنبه مورخ 06-03-1396و در اجرای بند 6 و 7 ماده 40 اساسنامه صندوق مزبور صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت را به شرح فایل پیوست انتخاب نمود.
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق