ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 187,368 2.07 366,856 3.17 526,453 4.03 671,955 5.13
اوراق 3,041,442 33.74 9,365,836 80.94 10,587,981 81.08 10,951,047 83.69
وجه نقد 3,832,181 42.51 1,541,840 13.32 1,641,370 12.57 1,166,466 8.91
سایر دارایی ها 73,139 0.81 294,783 2.54 301,259 2.3 295,175 2.25
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 180,141 1.99 366,856 3.17 526,453 4.03 671,955 5.13
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق