صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۴۴,۰۰۲ ۲.۸ ۲۹۱,۱۸۴ ۵.۴۶ ۲۲۳,۵۳۸ ۴.۳۳ ۲۲۳,۷۸۵ ۴.۳۷
اوراق ۳,۶۸۴,۹۲۶ ۴۲.۳ ۴,۵۰۷,۸۱۷ ۸۴.۶۳ ۴,۰۹۳,۲۶۲ ۷۹.۳۶ ۳,۹۷۸,۹۷۸ ۷۷.۸۴
وجه نقد ۳,۲۴۸,۸۰۰ ۳۷.۲۹ ۳۹۶,۳۷۶ ۷.۴۴ ۷۲۲,۸۳۶ ۱۴.۰۱ ۷۰۲,۹۰۲ ۱۳.۷۵
سایر دارایی ها ۷۵,۸۳۳ ۰.۸۷ ۹۲,۵۶۷ ۱.۷۳ ۹۰,۱۵۰ ۱.۷۴ ۱۷۶,۵۱۵ ۳.۴۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳۷,۲۷۰ ۲.۷۲ ۲۸۷,۱۱۷ ۵.۳۹ ۲۲۳,۵۳۸ ۴.۳۳ ۲۲۳,۷۸۵ ۴.۳۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد