ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 207,568 2.29 402,261 4.65 450,933 5.15 456,792 5.09
اوراق 3,389,256 37.47 7,272,277 84.11 7,371,369 84.21 7,413,164 82.72
وجه نقد 3,620,258 40.03 894,180 10.34 874,395 9.99 1,031,971 11.51
سایر دارایی ها 76,092 0.84 62,543 0.72 41,404 0.47 45,286 0.5
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 200,889 2.22 402,261 4.65 450,933 5.15 456,792 5.09
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد