ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 199,633 2.2 521,851 5.06 369,890 4.39 368,781 4.34
اوراق 3,231,056 35.64 8,249,141 80.1 6,688,672 79.51 6,749,180 79.43
وجه نقد 3,731,320 41.16 1,166,015 11.32 1,237,368 14.7 1,255,564 14.77
سایر دارایی ها 76,663 0.84 176,215 1.71 101,588 1.2 108,353 1.27
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 192,682 2.12 521,851 5.06 369,890 4.39 368,781 4.34
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi