صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۶۱,۲۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵,۰۳۸,۷۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۰۳۲,۳۹۳,۲۵۹,۰۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۵۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۳۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۷۳۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱۲/۰۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱,۰۱۵,۵۴۱ ۱,۰۱۴,۳۴۶ ۳,۳۸۷ ۱,۶۸۸ ۷۴,۲۴۶,۴۸۳ ۰ ۷۲,۱۱۰,۸۴۷ ۴,۹۶۱,۲۲۲ ۵,۰۳۲,۳۹۳,۲۵۹,۰۱۲
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱,۰۱۵,۱۵۸ ۱,۰۱۳,۹۶۲ ۳,۲۸۸ ۸۳۶ ۷۴,۲۴۴,۷۹۵ ۱۳,۸۹۳ ۷۲,۱۱۰,۸۴۷ ۴,۹۵۹,۵۳۴ ۵,۰۲۸,۷۷۹,۳۴۷,۵۵۴
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱,۰۱۴,۵۳۷ ۱,۰۱۳,۳۱۵ ۳,۳۵۷ ۲,۲۷۶ ۷۴,۲۴۳,۹۵۹ ۱۱,۴۱۰ ۷۲,۰۹۶,۹۵۴ ۴,۹۷۲,۵۹۱ ۵,۰۳۸,۸۰۳,۱۹۰,۵۷۷
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱,۰۱۴,۰۴۱ ۱,۰۱۲,۸۲۲ ۳,۲۸۶ ۰ ۷۴,۲۴۱,۶۸۳ ۸,۵۲۱ ۷۲,۰۸۵,۵۴۴ ۴,۹۸۱,۷۲۵ ۵,۰۴۵,۵۹۸,۳۳۸,۶۳۶
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱,۰۱۳,۴۳۰ ۱,۰۱۲,۲۱۳ ۳,۲۲۲ ۷۱۹ ۷۴,۲۴۱,۶۸۳ ۰ ۷۲,۰۷۷,۰۲۳ ۴,۹۹۰,۲۴۶ ۵,۰۵۱,۱۹۲,۰۱۱,۰۴۶
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱,۰۱۳,۰۴۹ ۱,۰۱۱,۸۳۲ ۳,۱۱۸ ۱,۵۷۳ ۷۴,۲۴۰,۹۶۴ ۳,۰۵۹ ۷۲,۰۷۷,۰۲۳ ۴,۹۸۹,۵۲۷ ۵,۰۴۸,۵۶۲,۰۲۵,۰۳۲
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱,۰۱۲,۵۵۸ ۱,۰۱۱,۳۴۲ ۳,۱۲۳ ۶۶۷ ۷۴,۲۳۹,۳۹۱ ۶,۴۳۳ ۷۲,۰۷۳,۹۶۴ ۴,۹۹۱,۰۱۳ ۵,۰۴۷,۶۲۰,۱۲۰,۴۲۳
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱,۰۱۲,۰۶۰ ۱,۰۱۰,۸۴۷ ۳,۰۴۶ ۰ ۷۴,۲۳۸,۷۲۴ ۶,۹۴۵ ۷۲,۰۶۷,۵۳۱ ۴,۹۹۶,۷۷۹ ۵,۰۵۰,۹۷۷,۰۹۰,۴۳۱
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱,۰۱۱,۴۷۶ ۱,۰۱۰,۲۶۵ ۲,۸۹۸ ۲,۸۴۸ ۷۴,۲۳۸,۷۲۴ ۰ ۷۲,۰۶۰,۵۸۶ ۵,۰۰۳,۷۲۴ ۵,۰۵۵,۰۸۵,۷۱۳,۶۳۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱,۰۱۱,۰۹۹ ۱,۰۰۹,۸۸۷ ۲,۷۹۹ ۵۶۶ ۷۴,۲۳۵,۸۷۶ ۵,۸۵۶ ۷۲,۰۶۰,۵۸۶ ۵,۰۰۰,۸۷۶ ۵,۰۵۰,۳۱۷,۱۹۷,۳۰۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱,۰۱۰,۶۱۴ ۱,۰۰۹,۴۰۳ ۲,۷۹۵ ۰ ۷۴,۲۳۵,۳۱۰ ۷,۴۳۰ ۷۲,۰۵۴,۷۳۰ ۵,۰۰۶,۱۶۶ ۵,۰۵۳,۲۳۶,۵۹۸,۷۹۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱,۰۰۹,۹۷۷ ۱,۰۰۸,۷۵۷ ۲,۶۷۶ ۱,۲۳۸ ۷۴,۲۳۵,۳۱۰ ۰ ۷۲,۰۴۷,۳۰۰ ۵,۰۱۳,۵۹۶ ۵,۰۵۷,۵۰۲,۰۱۰,۹۳۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱,۰۰۹,۶۰۰ ۱,۰۰۸,۳۸۱ ۲,۵۷۱ ۴۰۶ ۷۴,۲۳۴,۰۷۲ ۵,۹۲۲ ۷۲,۰۴۷,۳۰۰ ۵,۰۱۲,۳۵۸ ۵,۰۵۴,۳۶۵,۲۲۴,۵۶۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱,۰۰۹,۱۰۸ ۱,۰۰۷,۸۹۰ ۲,۶۰۳ ۱,۱۲۰ ۷۴,۲۳۳,۶۶۶ ۷,۸۰۲ ۷۲,۰۴۱,۳۷۸ ۵,۰۱۷,۸۷۴ ۵,۰۵۷,۴۶۴,۷۵۵,۰۰۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱,۰۰۸,۶۱۹ ۱,۰۰۷,۳۹۵ ۲,۶۹۸ ۱,۰۴۲ ۷۴,۲۳۲,۵۴۶ ۵,۶۲۶ ۷۲,۰۳۳,۵۷۶ ۵,۰۲۴,۵۵۶ ۵,۰۶۱,۷۱۲,۱۱۴,۱۹۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱,۰۰۸,۱۲۶ ۱,۰۰۶,۹۰۲ ۲,۸۴۳ ۲,۸۵۴ ۷۴,۲۳۱,۵۰۴ ۶,۵۷۶ ۷۲,۰۲۷,۹۵۰ ۵,۰۲۹,۱۴۰ ۵,۰۶۳,۸۵۱,۵۵۱,۲۹۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱,۰۰۷,۶۳۴ ۱,۰۰۶,۴۱۱ ۲,۹۵۴ ۲,۷۹۲ ۷۴,۲۲۸,۶۵۰ ۸,۲۵۶ ۷۲,۰۲۱,۳۷۴ ۵,۰۳۲,۸۶۲ ۵,۰۶۵,۱۲۹,۲۵۰,۲۷۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱,۰۰۷,۱۳۶ ۱,۰۰۵,۹۱۵ ۳,۰۲۷ ۰ ۷۴,۲۲۵,۸۵۸ ۱۰,۹۵۳ ۷۲,۰۱۳,۱۱۸ ۵,۰۳۸,۳۲۶ ۵,۰۶۸,۱۲۷,۱۲۹,۴۰۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱,۰۰۶,۵۲۲ ۱,۰۰۵,۳۰۴ ۳,۲۹۸ ۷۱۱ ۷۴,۲۲۵,۸۵۸ ۰ ۷۲,۰۰۲,۱۶۵ ۵,۰۴۹,۲۷۹ ۵,۰۷۶,۰۶۱,۱۵۶,۵۰۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱,۰۰۶,۱۴۸ ۱,۰۰۴,۹۳۰ ۳,۲۹۶ ۱,۸۸۹ ۷۴,۲۲۵,۱۴۷ ۳,۶۲۶ ۷۲,۰۰۲,۱۶۵ ۵,۰۴۸,۵۶۸ ۵,۰۷۳,۴۵۵,۳۸۴,۰۴۶