اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,607,881
تعداد واحدهای باقی مانده: 89,392,119
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 10,627,657,008,190
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,183
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,864
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,007,639
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,حسین تملکی ,رسول رحیم نیا
مدیر ثبت : بانک ملت (سهامی عام)
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/04 1,003,183 1,001,864 5,775 0 67,029,355 0 59,099,113 10,607,881 10,627,657,008,190
  2 1396/12/03 1,002,717 1,001,398 5,844 0 67,029,355 358,346 59,099,113 10,607,881 10,622,713,739,982
  3 1396/12/02 1,002,215 1,000,932 5,724 0 67,029,355 0 58,740,767 10,966,227 10,976,449,558,907
  4 1396/12/01 1,001,806 1,000,466 5,051 69 67,029,355 549,739 58,740,767 10,966,227 10,971,333,713,627
  5 1396/11/30 1,001,272 1,000,000 4,850 0 67,029,286 1,251,410 58,191,028 11,515,897 11,515,896,001,663
  6 1396/11/30 1,016,067 1,014,795 4,850 0 67,029,286 1,251,410 58,191,028 11,515,897 11,686,273,697,778
  7 1396/11/29 1,014,654 1,013,507 6,910 887 67,029,286 9,734 55,688,208 12,767,307 12,939,758,097,683
  8 1396/11/28 1,014,186 1,013,042 7,895 0 67,028,399 0 55,678,474 12,776,154 12,942,784,370,474
  9 1396/11/27 1,013,715 1,012,577 9,341 0 67,028,399 0 55,678,474 12,776,154 12,936,844,439,580
  10 1396/11/26 1,013,244 1,012,111 9,414 41,067 67,028,399 22,629 55,678,474 12,776,154 12,930,888,958,531
  11 1396/11/25 1,012,773 1,011,644 9,498 145,525 66,987,332 30,472 55,655,845 12,757,716 12,906,261,413,195
  12 1396/11/24 1,012,310 1,011,179 10,875 3,316 66,841,807 42,976 55,625,373 12,642,663 12,783,991,563,764
  13 1396/11/23 1,011,846 1,010,713 10,889 0 66,838,491 0 55,582,397 12,682,323 12,818,186,907,957
  14 1396/11/22 1,011,376 1,010,247 10,860 0 66,838,491 22,511 55,582,397 12,682,323 12,812,277,061,591
  15 1396/11/21 1,010,903 1,009,781 10,919 0 66,838,491 0 55,559,886 12,704,834 12,829,100,735,320
  16 1396/11/20 1,010,435 1,009,318 10,751 0 66,838,491 0 55,559,886 12,704,834 12,823,222,275,607
  17 1396/11/19 1,009,962 1,008,850 10,832 26,586 66,838,491 32,089 55,559,886 12,704,834 12,817,268,697,563
  18 1396/11/18 1,009,491 1,008,384 10,906 82,837 66,811,905 21,645 55,527,797 12,710,337 12,816,895,272,253
  19 1396/11/17 1,009,023 1,007,918 10,652 30,077 66,729,068 35,976 55,506,152 12,649,145 12,749,301,464,053
  20 1396/11/16 1,008,552 1,007,453 5,990 45,110 66,698,991 50,728 55,470,176 12,655,044 12,749,366,513,458
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق