اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 6,838,571
تعداد واحدهای باقی مانده: 93,161,429
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,918,199,639,068
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,012,440
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,011,644
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,021,127
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,حسین تملکی ,رسول رحیم نیا
مدیر ثبت : بانک ملت (سهامی عام)
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/25 1,012,440 1,011,644 9,483 193,937 58,227,988 7,858 52,767,778 6,838,571 6,918,199,639,068
  2 1396/07/24 1,011,997 1,011,179 9,735 232,069 58,034,051 19,198 52,759,920 6,652,492 6,726,859,361,471
  3 1396/07/23 1,011,559 1,010,713 10,097 2,511 57,801,982 5,679 52,740,722 6,439,621 6,508,610,663,389
  4 1396/07/22 1,011,092 1,010,247 10,094 0 57,799,471 0 52,735,043 6,442,789 6,508,809,169,318
  5 1396/07/21 1,010,649 1,009,781 11,417 0 57,799,471 0 52,735,043 6,442,789 6,505,807,443,922
  6 1396/07/20 1,010,183 1,009,316 11,423 166,291 57,799,471 5,675 52,735,043 6,442,789 6,502,810,554,335
  7 1396/07/19 1,009,740 1,008,850 11,699 175,162 57,633,180 11,688 52,729,368 6,282,173 6,337,769,789,814
  8 1396/07/18 1,009,298 1,008,384 10,720 197,224 57,458,018 14,897 52,717,680 6,118,699 6,170,000,229,899
  9 1396/07/17 1,008,860 1,007,918 11,008 222,398 57,260,794 19,077 52,702,783 5,936,372 5,983,374,580,691
  10 1396/07/16 1,008,429 1,007,452 11,083 0 57,038,396 5,742 52,683,706 5,733,051 5,775,773,102,813
  11 1396/07/15 1,007,835 1,006,987 11,146 0 57,038,396 0 52,677,964 5,738,793 5,778,888,312,813
  12 1396/07/14 1,007,416 1,006,568 7,591 0 57,038,396 0 52,677,964 5,738,793 5,776,483,472,535
  13 1396/07/13 1,006,955 1,006,106 7,591 0 57,038,396 20,507 52,677,964 5,738,793 5,773,834,319,192
  14 1396/07/12 1,006,490 1,005,645 7,564 0 57,038,396 20,698 52,657,457 5,759,300 5,791,809,191,153
  15 1396/07/11 1,006,027 1,005,184 7,519 0 57,038,396 6,967 52,636,759 5,779,998 5,809,962,631,286
  16 1396/07/10 1,005,566 1,004,724 7,074 0 57,038,396 0 52,629,792 5,786,965 5,814,305,305,885
  17 1396/07/09 1,005,090 1,004,248 7,417 0 57,038,396 0 52,629,792 5,786,965 5,811,548,878,517
  18 1396/07/08 1,004,568 1,003,727 7,417 0 57,038,396 0 52,629,792 5,786,965 5,808,530,865,385
  19 1396/07/07 1,004,103 1,003,261 7,423 0 57,038,396 0 52,629,792 5,786,965 5,805,838,315,196
  20 1396/07/06 1,003,637 1,002,795 7,430 0 57,038,396 13,037 52,629,792 5,786,965 5,803,140,950,500
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق