اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,719,120
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,280,880
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 12,730,975,552,806
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,002,044
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,932
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,010,600
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,حسین تملکی ,رسول رحیم نیا
مدیر ثبت : بانک ملت (سهامی عام)
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/02 1,002,044 1,000,932 9,668 22,227 66,360,772 80,246 55,067,881 12,719,120 12,730,975,552,806
  2 1396/11/01 1,001,550 1,000,466 9,063 0 66,338,545 17,833 54,987,635 12,777,139 12,783,094,088,239
  3 1396/10/30 1,001,085 1,000,000 9,288 0 66,338,545 0 54,969,802 12,794,972 12,794,965,997,090
  4 1396/10/30 1,015,305 1,014,220 9,288 0 66,338,545 0 54,969,802 12,794,972 12,976,910,498,930
  5 1396/10/29 1,014,726 1,013,642 9,714 0 66,338,545 0 54,969,802 12,794,972 12,969,516,297,685
  6 1396/10/28 1,014,317 1,013,232 9,714 0 66,338,545 20,359 54,969,802 12,794,972 12,964,274,797,470
  7 1396/10/27 1,013,905 1,012,823 9,699 0 66,338,545 46,092 54,949,443 12,815,331 12,979,655,615,602
  8 1396/10/26 1,013,376 1,012,299 9,430 0 66,338,545 18,408 54,903,351 12,861,423 13,019,606,153,525
  9 1396/10/25 1,012,828 1,011,754 8,971 21,670 66,338,545 73,292 54,884,943 12,879,831 13,031,224,481,597
  10 1396/10/24 1,012,246 1,011,179 8,714 296 66,316,875 25,605 54,811,651 12,931,453 13,076,009,636,354
  11 1396/10/23 1,011,751 1,010,713 7,955 0 66,316,579 0 54,786,046 12,956,762 13,095,566,295,300
  12 1396/10/22 1,011,284 1,010,247 7,584 0 66,316,579 0 54,786,046 12,956,762 13,089,527,394,764
  13 1396/10/21 1,010,817 1,009,781 7,637 14,476 66,316,579 23,868 54,786,046 12,956,762 13,083,492,558,098
  14 1396/10/20 1,010,351 1,009,316 7,682 3,277 66,302,103 31,908 54,762,178 12,966,154 13,086,948,662,762
  15 1396/10/19 1,009,859 1,008,850 7,571 27,909 66,298,826 34,690 54,730,270 12,994,785 13,109,782,660,760
  16 1396/10/18 1,009,391 1,008,383 7,547 0 66,270,917 47,273 54,695,580 13,001,566 13,110,563,666,211
  17 1396/10/17 1,008,653 1,007,918 7,781 1,139 66,270,917 22,852 54,648,307 13,048,839 13,152,153,954,252
  18 1396/10/16 1,008,182 1,007,453 7,753 0 66,269,778 0 54,625,455 13,070,552 13,167,964,183,888
  19 1396/10/15 1,007,662 1,006,986 8,365 0 66,269,778 0 54,625,455 13,070,552 13,161,868,076,940
  20 1396/10/14 1,007,195 1,006,521 8,442 115,508 66,269,778 99,728 54,625,455 13,070,552 13,155,783,955,449
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق